Stromy Oblak Balón Slnko Oblak Oblak Oranžový motýľ Ružový motýľ

Materská škola VláčikĎorocká 4, Nové Zámky

Rušeň Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón
Tráva s kvetmi

Hlavné menu

Rozvoj v MŠ

Pre rodičov

Zábava s deťmi

Zmluvy a faktúry

Sloníkovia

Sloníkovia

 • Triedne učiteľky: MARCELA BARČIAKOVÁ, IVETA VARÉNYIOVÁ
 • Trieda: 4 - 5 ročných detí
 • Počet detí: 23

slonikoviamsdorocka@gmail.com

Charakteristika triedy:

Logom našej triedy je Sloník. Nájdete nás v druhej budove na poschodí vpravo. V školskom roku 2022/2023 je v triede zapísaných 23 detí, z toho 10 chlapcov a 13 dievčat.

Trieda je vybavená detským nábytkom, lehátkami, hračkami, pomôckami a audiuovizuálnou technikou – interaktívnou tabuľou, DVD prehrávačom a počítačom s multifunkčným zariadením. Vybavenie hrových centier je útulné, príjemné a harmonické. Spĺňa estetické a emocionálne kvality. Podnetnosť prostredia je dynamická, pravidelne vhodne dopĺňaná aktuálnou výzdobou a výtvormi detí.

V našej triede využívame prvky Montessori pedagogiky. Deti pracujú vo svojom prostredí - na táckach, koberčekoch s podnetnými pomôckami a aktivitami, ktoré majú na dosah v montessori centre.

Denný poriadok v triede je dostatočne pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. Zabezpečíme vyvážené striedanie činností, dodržiavanie zásad správnej životosprávy a vytvoríme časový priestor pre hru a učenie detí. Samozrejme so vzájomnou dôverou rodičov, spoluprácou s nimi, realizujeme aj triedne aktivity a spoločné podujatia počas roka.

Naše centrá aktivít:

 • prírodovedné
 • umelecké
 • dopravy a stavebníc
 • matematicko-logické
 • knižnice a rannej gramotnosti
 • Montessori
 • digitálne
 • centrum hier

Denný poriadok:

7.00
- hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie

8.30
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)
- vzdelávacia aktivita
- pobyt vonku

11.30
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok)

14.25
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)
- hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity

Plán práce triedneho učiteľa:

Triednym učiteľom na školský rok 2022/2023 je pani učiteľka Iveta Varényiová. Úlohou triednej učiteľky je okrem iného dbať na správne a každodenné vyplnenie triednej agendy, plánovanie výchovno- vzdelávacieho procesu, úpravu násteniek v šatni i v triede, plnenie cieľov interných projektov, úloh z Plánu práce školy, Plánu metodického združenia, plnenie spoločných školských i triednych úloh.