Stromy Oblak Balón Slnko Oblak Oblak Oranžový motýľ Ružový motýľ

Materská škola VláčikĎorocká 4, Nové Zámky

Rušeň Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón
Tráva s kvetmi

Hlavné menu

Rozvoj v MŠ

Pre rodičov

Zábava s deťmi

Zmluvy a faktúry

Zajkovia

Zajkovia

 • Triedne učiteľky: ERIKA DÉKÁNYOVÁ, KLAUDIA PETRÁŠOVÁ
 • Trieda: 3 - 4 ročných detí
 • Počet detí: 23

triedazajkovia@gmail.com

Charakteristika triedy:

Trieda Zajkov sa nachádza na prízemí. Logom našej triedy je Zajko. Pracujeme v projekte Zippyho kamaráti, Druhý krok a Hodina šťastia zamerané na prosociálnu výchovu. Do edukácie začleňujeme prvky pedagogiky Montessori.

V triede sú centrá: matematicko-logické, dopravné, konštruktívne, počítačové, prírodovedné, literárno-dramatické, centrum jazykovej gramotnosti, centrum varenia. Našim úsilím je vytvárať podnetné prostredie, ktoré nabáda dieťa k učeniu vlastnou aktivitou, tvorivej činnosti, bádaniu, skúmaniu, prostredie s priaznivou socio-emocionálnou klímou, s uplatnením aktivizujúcich metód vzdelávania a efektívnych spôsobov učenia.

Harmonogram denných aktivít:

7.00
- Hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia

8.30
- Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie - desiata
- Dopoludňajšie vzdelávacie aktivity, pobyt vonku

11.30
- Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie - obed, odpočinok

14.40
- Osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - olovrant
- Hry a činnosti podľa výberu detí, popoludňajšie vzdelávacie aktivity

Plán práce triedneho učiteľa:

Tvorí triednu dokumentáciu a je k nahliadnutiu v triede Zajkov. Úlohou triednej učiteľky je, okrem iného, dbať na správne a každodenné vyplnenie triednej agendy, plánovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, úpravu násteniek v šatni i v triede, plnenie cieľov interných projektov, úloh z Plánu práce školy, Plánu metodického združenia, plnenie spoločných školských i triednych úloh.

Triedne aktivity:

 • Deň jablka
 • Tekvicové strašidielkaa
 • Zdravý deň v MŠ
 • Vianočná besiedka
 • Maškarný ples
 • Besiedka ku Dňu matiek
 • Mliečny deň
 • Výlet s rodičmi