Stromy Oblak Balón Slnko Oblak Oblak Oranžový motýľ Ružový motýľ

Materská škola VláčikĎorocká 4, Nové Zámky

Rušeň Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón
Tráva s kvetmi

Hlavné menu

Rozvoj v MŠ

Pre rodičov

Zábava s deťmi

Zmluvy a faktúry

Krtkovia

Krtkovia

 • Triedne učiteľky: JANA ERNESTOVÁ, Bc. DAGMAR GRÓFOVÁ
 • Trieda: 3 - 4 ročných detí
 • Počet detí: 23

krtkoviams@gmail.com

Charakteristika triedy:

Našu triedu nájdete na prízemí, hneď pri hlavnom vchode do MŠ. Logom triedy je KRTKO. Trieda je priestranná, svetlá.

Prvá časť poskytuje dostatok miesta pre výchovno-vzdelávacie činnosti detí. Nachádzajú sa tu jednotlivé centrá: konštruktívne, matematicko-logické, dopravné, literárno-dramatické, prírodovedné, centrum varenia, centrum jazykovej gramotnosti, počítačové centrum, centrum dramatickej hry a centrum ranného stretávania sa. Vybavená je modernou technológiou - interaktívnou tabuľou, počítačom, hovoriacimi štipcami, interaktívnou stenou, Bee- bot, hifi vežou, tabletmi.

Druhú časť tvorí spálňa, ktorá slúži na odpočinok.

Tretiu časť tvorí novozrekonštruovaná umyváreň a WC.

Štvrtou časťou je šatňa, v ktorej sú nové, pekné, farebné skrinky.

V našej triede je zapísaných 23 detí. Vzdelávacie aktivity riadené učiteľkou vytvárajú priestor pre vzájomný kontakt medzi deťmi, sú orientované na oboznamovanie, získavanie vedomostí, zručností a správnych návykov u detí. Pani učiteľky dokonale poznajú všetky deti a rešpektujú ich individualitu, deti rešpektujú zvolené pravidlá. Hračky a učebné pomôcky v centrách umožňujú sebavzdelávanie a podporujú sebarozvoj dieťaťa. Sú určené aj pre samostatnú prácu dieťaťa, obsahujú prvky autokorekcie. Prostredie je vybavené tak, že umožňuje deťom vzájomný kontakt, priestor pre spoločnú činnosť a hru.

Harmonogram denných aktivít:

7.00
- Hra a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie

8.30
- Osobná hygiena, stravovanie - desiata
- Vzdelávacie aktivity
- pobyt vonku

11.30
- osobná hygiena, stravovanie - obed a odpočinok

14.40
- osobná hygiena, stravovanie – olovrant
- vzdelávacie aktivity
- krúžkové činnosti, hry a činnosti podľa výberu detí

Plán práce triedneho učiteľa:

Je súčasťou pedagogickej dokumentácie, je k nahliadnutiu v triede Krtkov.

Triedne aktivity:

 • Svetlonos
 • Deň materských škôl - Zdravý deň v MŠ
 • Vianočná besiedka a vianočné posedenie
 • Maškarný ples
 • Besiedka ku Dňu matiek
 • Mliečny deň
 • Deň rodiny
 • Výlet s rodičmi