Stromy Oblak Balón Slnko Oblak Oblak Oranžový motýľ Ružový motýľ

Materská škola VláčikĎorocká 4, Nové Zámky

Rušeň Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón
Tráva s kvetmi

Hlavné menu

Rozvoj v MŠ

Pre rodičov

Zábava s deťmi

Zmluvy a faktúry

Mackovia

Mackovia

 • Triedne učiteľky: Mgr. EVA CVIKOVÁ, riaditeľka MŠ, Bc. ERIKA SZEKERESOVÁ, DiS,
  zástupkyňa riaditeľky MŠ, ERIKA ŠAJBENOVÁ, DiS
 • Trieda: 5 - 6 ročných detí
 • Počet detí: 25

mackoviapu@gmail.com

Charakteristika triedy:

Trieda Mackov sa nachádza na poschodí za telocvičňou. Logom našej triedy je macko PU. Pracujeme s prvkami programu Krok za krokom. Pracujeme v projekte Zippyho kamaráti, Druhý krok a Hodina šťastia zamerané na prosociálu výchovu. Do edukácie začleňujeme prvky pedagogiky Montessori. Vytvorené prostredie triedy pozitívne ovplyvňuje osobnosť detí. Vplýva na ich pocit pohody, výkonnosť a únavu pri pohybe, hre, učení a práci. Spĺňa estetické a emocionálne kvality. Súvisí s cieľmi MŠ, výchovno-vzdelávacou činnosťou, obsahom výchovy a vzdelávania, s učením dieťaťa. Deti inšpirujeme k aktívnej pomoci pri tvorbe estetického prostredia. Hrové a pracovné centrá sú vybavené účelovo a slúžia na plánovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť. O tematickom zameraní rozhodujeme spolu s deťmi podľa plánovaných činností a záujmu detí.

Centrá aktivít sú dostatočne vybavené didaktickými pomôckami a materiálom. Každé sa postupne dopĺňa a obmieňa.

Harmonogram denných aktivít:

7.30
- Hry a činnosti podľa výberu detí
- Zdravotné cvičenie

8.50
- Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – desiata
- Vzdelávacie aktivity
- Pobyt vonku

11.50
- Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – obed
- Odpočinok

14.10
- Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – olovrant
- Hry a činnosti podľa výberu detí
- Vzdelávacie aktivity
- Krúžková činnosť

Plán práce triedneho učiteľa:

Tvorí triednu dokumentáciu a je k nahliadnutiu v triede Mackov. Triednym učiteľom v školskom roku 2022/23 je Erika Šajbenová, DiS. Počas školského roka dbá za správnosť:

 • vyplnenia triednej agendy, jej kompletizáciu
 • plánovania výchovno-vzdelávacieho procesu
 • rešpektovanie a plnenie cieľov interných projektov
 • plnenie vypracovaných úloh do Plánu práce školy, Pláne aktivít materskej školy, úloh na triedu v spolupráci so zákonnými zástupcami
 • úpravy násteniek v šatni detí
 • plnenia cieľov spolupráce so ZŠ v meste, ZUŠ, Mestskou políciou a Červeným krížom