Stromy Oblak Balón Slnko Oblak Oblak Oranžový motýľ Ružový motýľ

Materská škola VláčikĎorocká 4, Nové Zámky

Rušeň Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón
Tráva s kvetmi

Hlavné menu

Rozvoj v MŠ

Pre rodičov

Zábava s deťmi

Zmluvy a faktúry

Lienky

Lienky

  • Triedne učiteľky: ALENA ŠTEFANKOVÁ, Bc. FRANCISKA VÍGHOVÁ
  • Trieda: 5 - 6 ročných detí
  • Počet detí: 25

lienkydorocka@gmail.com

Charakteristika triedy:

Logom našej triedy je LIENKA. Trieda sa nachádza na poschodí v druhej budove MŠ. Triedu máme rozdelenú na centrá aktivít. Každé centrum je vybavené didaktickými pomôckami, hračkami, ktoré rozvíjajú myslenie, pamäť, pozornosť, jemnú a hrubú motoriku.

V hrách a činnostiach a vo vzdelávacích aktivitách aktívne využívame počítač, pracujeme s detskými edukačnými programami, v ktorých sa deti riadia podľa pokynov počítača - rozvíjajú si pozornosť, pamäť, grafomotorické zručnosti – priraďujú, triedia, usporadúvajú rôzne predmety, ale aj skladajú puzzle, vyfarbujú omaľovánky a kreslia podľa vlastnej fantázie.

Deti majú kladný vzťah najmä k výtvarným činnostiam. K obľúbeným patrí kreslenie, maľovanie, lepenie, strihanie, skladanie papiera, práce s odpadovým a technickým materiálom, ale aj konštruovanie z Lega a zo Sevy.

Harmonogram denných aktivít:

7.00
- Hry a činnosti podľa výberu detí
- Zdravotné cvičenie

8.50
- Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – desiata
- Vzdelávacie aktivity
- Pobyt vonku

11.50
- Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – obed
- Odpočinok

14.25
- Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – olovrant
- Hry a činnosti podľa výberu detí
- Vzdelávacie aktivity
- Krúžková činnosť

Plán práce triedneho učiteľa:

Je súčasťou pedagogickej dokumentácie, je k nahliadnutiu v triede Lienok.