Stromy Oblak Balón Slnko Oblak Oblak Oranžový motýľ Ružový motýľ

Materská škola VláčikĎorocká 4, Nové Zámky

Rušeň Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón
Tráva s kvetmi

Hlavné menu

Rozvoj v MŠ

Pre rodičov

Zábava s deťmi

Zmluvy a faktúry

Úhrada poplatkov v MŠ

Zmena v úhrade poplatkov

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ platí zák. zástupca mesačne 14.-€, a režijné náklady ŠJ 2,- €, výšku príspevkov schválilo MsZ Všeobecne záväzným nariadením mesta Nové Zámky č. 2/2019.

Príspevky (16.-€) za každý mesiac platí zákonný zástupca do 15. dňa v mesiaci internet bankingom alebo trvalým príkazom na príjmový účet MŠ (pokyny obdrží každý zákonný zástupca písomne – prosíme nerobiť vklady na náš účet priamo v banke!!!)

Predškoláci platia iba režijné náklady 2,-€. Príspevok sa bude uhrádzať IB MESAČNE na príjmový účet MŠ.

V prípade, ak dieťa nenavštívilo zo zdravotných dôvodov MŠ celý mesiac, príspevok neplatí, ale zák. zástupca predloží Žiadosť o odpustenie príspevku za pobyt spolu s potvrdením od lekára v danom mesiaci, pretože i to sa dokladuje. Príspevok neplatia i zák. zástupcovia v hmotnej núdzi, ktorí priniesli potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi a za dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (žiadosť nájdete na web stránke - Tlačivá na stiahnutie).

Čísla účtov MŠ, na ktoré treba platiť poplatky:

Do správy pre prijímateľa/poznámky, prosíme vždy uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Strava:

  • Účet školskej jedálne: 393 524 2180 / 5600
  • IBAN: SK21 5600 0000 0039 3524 2180

Školné + režijné náklady ŠJ (16,-€):

  • Príjmový účet: 393 524 4100 / 5600
  • IBAN: SK76 5600 0000 0039 3524 4100