Stromy Oblak Balón Slnko Oblak Oblak Oranžový motýľ Ružový motýľ

Materská škola VláčikĎorocká 4, Nové Zámky

Rušeň Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón Vagón
Tráva s kvetmi

Hlavné menu

Rozvoj v MŠ

Pre rodičov

Zábava s deťmi

Zmluvy a faktúry

Odklad školskej dochádzky

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie povinné. Odklad školskej dochádzky sa po novom definuje ako: Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole o ďalší školský rok.

Potrebný bude:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (rodič požiada o vyšetrenie dieťaťa pedagogicko-psychologickou poradňou - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre deti a mládež)
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast (potvrdenie od pediatra, že dieťa nie je spôsobilé pre nástup do prvého ročníka ZŠ - stiahnuť tlačivo)
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadeniastiahnuť tlačivo

Prosíme rodičov, aby svoju žiadosť o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (stiahnuť tlačivo) spolu s potrebnými potvrdeniami odovzdali riaditeľke MŠ do 15. apríla 2023.

Odklad školskej dochádzky